Sprache und Literatur

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

Hochschule
1st December 1918 University

Fakten zum Studiengang

Hochschule

1st December 1918 University

Studienort

Bukarest

Hochschulart

Universität

Fachrichtung

Sprache und Literatur

Unterrichtssprache

Rumänisch

Studienform

Vollzeit
Anzeige

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion

Hochschule der Woche

FH Wiener Neustadt

Empfehlung der Redaktion

Studiengang der Woche

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik

Empfehlung der Redaktion

Beitrag der Woche

Study a Teacher Education programme in an international setting